Har du lyst på en spennende oppgave i foreningen vår?

Vi er på jakt etter ny redaktør til medlemsbladet RP-nytt. Foreningens medlemsblad når alle medlemmer og er vårt viktigste informasjonsorgan. Bladet har 4 utgaver i året, og jobben gjøres i samspill med informasjonsutvalget, som også er redaksjonsråd. Styret er ansvarlig…

Solveig og Hans Ovin Andreassens stiftelse til støtte for blinde og svaksynte

Legatporsjoner utlyses til støttetiltak for blinde/svaksynte enkeltpersoner eller foreninger som ivaretar blinde og svaksyntes ve og vel. Tildelinger vil være i størrelsesorden kr 5/10.000 og utdeles den 19. april d.å. Begrunnet søknad med dokumentasjon av synstap og svak økonomi bes…

Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Bufdir i oppdrag å følge opp loven om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I oppdraget ligger å føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav, samt å…

Sverre Fredriksen og hustru Aasta Falkeberget Fredriksens legat for svaksynte og blinde

Legatets formål er å yte økonomisk støtte til personlig hjelp for særlig økonomisk og på en annen måte hardt rammede svaksynte og blinde i Norge. Kopi av siste likningsattest må vedlegges og synshemningen må dokumenteres ved legeerklæring. Kontonummer i bank/…

Fagsymposium på Oslo universitetssykehus

Fredag 18. november 2011 arrangerte RP-foreningen i samarbeid med seksjonsoverlege Ragnheiður Bragadóttir ved øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus, et heldags fagsymposium kalt ”Hereditary Retinal Diseases – From Research to Treatment” Fagsymposium på Oslo universitetssykehus Fredag 18. november 2011 arrangerte RP-foreningen i samarbeid…