Vedtekter

Vedtekter for Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge og Retinitis Pigmentosa Foreningens Forskningsfond
Toppbilde øye

Vedtekter for RP-foreningen i Norge

Vedtatt 2/12 1993, endret 5/11 1994, 13/5 1995, 8/3 1997, 17/3 2002, 24/3 2007, 13/3 2010, 10/3 2012, 8/3 2013 og 7/3 2015

§ 1 Navn

Foreningens navn er Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.

§ 2 Formål

Foreningens hovedformål er å spre informasjon om Retinitis Pigmentosa (RP), og å fremme arbeidet for å finne behandlingsmåter mot RP, herunder:

  • Å fremme og stimulere til RP relatert forskning, spesielt ved å være i kontakt med vitenskapelig utvikling nasjonalt og internasjonalt, og å bidra til samarbeid og koordinering mellom forskere for å utvikle behandlingsformer mot RP. Foreningen skal arbeide med å skaffe økonomiske midler for å støtte RP relatert forskning.
  • Å fremme arbeidet for gjensidig støtte og oppmuntring i kampen mot RP.
  • Å fremme bevisstheten om og å skaffe tilveie informasjon om RP gjennom å opprettholde en høy grad av internasjonal kontakt.
  • Å spre informasjon om RP og om eventuelle behandlingsformer
  • Å utøve interessepolitisk arbeid.

§ 3 Medlemskap

Personer med retinitis pigmentosa og andre med nedarvede degenerative sykdommer i øyets netthinne, deres familier og venner kan være medlemmer. Foreningen kan også ha støttemedlemmer.

§ 4 Organisasjonsform

4.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. I tiden mellom årsmøtene får det valgte styret overført denne myndighet i sitt daglige arbeide innenfor de rammer årsmøtet har besluttet.

4.2 Foreningens styre skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen velges ved særskilt valg av årsmøtet. Styret konstituerer seg for så vidt gjelder funksjonene som nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem.

Styret kan vedta å legge kassererfunksjonen, helt eller delvis, til en person utenfor styret. Det kan inngås egen honoraravtale i slike tilfeller. Eventuell ekstern kasserer skal holdes løpende orientert om styrets arbeid og vedtak. Ekstern kasserer som er medlem i foreningen har møte- og talerett i styrets møter.

4.3 Lederen velges for ett år, mens de øvrige styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmer velges for ett år. I det første valget velges 2 styremedlemmer for ett år. Det skal være klart når styret velges hvilke personer som velges for ett, hhv. to år.

4.4 Varamedlemmer som inntrer i styret istedenfor uttrådd styremedlem, fungerer dennes valgperiode ut.

4.5 Årsmøtet velger i tillegg til styret en valgkomité på 3 medlemmer med 1 varamedlem for ett år.

4.6 Styret skal nedsette et fagråd for ett år av gangen. Dette skal bestå av minst 3 personer med faglig kompetanse. I tillegg skal fagrådet ha en representant fra styret. Fagrådets oppgave er å være oppdatert på faglig utvikling av interesse for personer med RP, og å rapportere dette til styret. Fagrådet skal også anbefale støtte til forskningsprosjekter.

4.7 Styret kan nedsette arbeidsutvalg og andre underutvalg.

4.8 Styret oppnevner en statsautorisert eller registrert revisor for revisjon av foreningens regnskaper.

4.9 Styret har fullmakt til å stryke medlemmer som ikke, etter to purringer innfrir sine forpliktelser (f.eks medlemskontigent og deltageravgifter). Styret kan også i særskilte, alvorlige tilfeller utelukke fra medlemskap en person som har handlet i strid med foreningens formål og vedtekter forøvrig, eller på annet vis skadet foreningen. Styrets vedtak etter denne paragraf kan ankes til årsmøtet.

§ 5 Årsmøtet

5.1 Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Dersom det er mulig, avholdes årsmøtet i tilknytning til en av foreningens samlinger eller møter. Innkalling til årsmøtet kunngjøres senest 8 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Saksliste sendes til medlemmene senest 4 uker i forveien.

5.2 Årsmøtet behandler styrets beretning, revidert regnskap, godkjenner budsjett, foretar valg og behandler innkomne årsmøtesaker. Spørsmål om tilknytning til nasjonale eller internasjonale organisasjoner avgjøres av årsmøtet.

5.3 Dersom minst 2 styremedlemmer eller minst 40 % av medlemmene skriftlig krever det, skal det holdes ekstraordinært årsmøte. Dette kan holdes med minst 14 dagers varsel.

5.4 Alle avstemninger i årsmøtet, med unntak av vedtektsendringer avgjøres med alminnelig flertall. Stemmeberettiget er kun de som har betalt kontingent for inneværende år. Hvert registrert medlem har en stemme.

§ 6 Økonomi

6.1 Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

6.2 Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet.

6.3 Foreningen søker sine inntekter først og fremst gjennom medlemskontingent og tilskudd fra det offentlige. Det kan dessuten søkes om økonomisk støtte fra legater og gaver fra private, bedrifter og organisasjoner.

6.4 Styrets medlemmer mottar honorar som skal dekke småutgifter som ikke lar seg dokumentere, etter satser fastsatt av årsmøtet.

§ 7 Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 6 uker før årsmøtet.

§ 8 Forskningsfond

Foreningen skal ha et forskningsfond. Vedtekter og eventuelle vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 9 Oppløsningsbestemmelse

Ved en oppløsning av foreningen, skal eventuelle gjenværende midler anvendes i henhold til foreningens formålsbestemmelse eller til annet lignende arbeid som fremmer det vedtektsbestemte formål.

 

Vedtekter for Retinitis Pigmentosa Foreningens Forskningsfond

§ 1 Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norges Forskningsfond ble opprettet 1. april 1997 etter vedtak på foreningens årsmøte 8. mars 1997. Fondet består av en grunnkapital på 50.000 kroner innskutt av foreningen, samt innsamlede midler øremerket for forskning. Foreningen kan også etter vedtak fra årsmøtet overføre egne midler til fondet.

§ 2 Fondet har som formål å yte støtte til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner innen følgende områder:

  • Forebyggende tiltak mot synstap eller svekkelse av syn.
  • Tiltak for å fremme nye og mer effektive behandlingsformer for personer med Retinitis Pigmentosa.
  • Kartlegging av livssituasjonen til personer med Retinitis Pigmentosa.

I tillegg kan det ytes stipend til forskere som i særlig grad engasjerer seg i Retinitis Pigmentosa.

§ 3 Forskningsfondets regnskap føres av Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge. Regnskapet revideres av statsautorisert eller registrert revisor oppnevnt av styret.

§ 4 Styret i Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge er styre for Forskningsfondet. Foreningens fagråd skal vurdere innkomne søknader og fremme innstilling overfor styret som innvilger midler.

§ 5 Årsmøtet i Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge kan med 2/3 flertall endre Forskningsfondets vedtekter. Årsmøtet kan også beslutte å nedlegge fondet. Hvis forskningsfondet blir besluttet nedlagt, skal gjenstående midler disponeres i samsvar med forskningsfondets opprinnelige intensjoner og formål.

Vedtektene er fastsatt på årsmøte i Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge, 8. mars 1997.